1. Definicje

1.PAPAVERO.PL - oznacza PAPAVERO Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS -0000401810, NIP 8842735551. Siedziba Papavero.pl znajduje się w Roztoce przy ulicy Sportowej 6.

2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa on zakres i warunki wykonywania przez PAPAVERO.PL usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników

3. Portal, Portal PAPAVERO.PL - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci Internet. Portal stworzony został przez PAPAVERO.PL w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych oraz informacji i treści umieszczonych na PAPAVERO.PL. Portal PAPAVERO.PL jest również zorganizowaną platformą informatyczną umożliwiającą Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet

4. Usługa - oznacza w szczególności usługę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.). Papavero.pl zwany jest również w niniejszym Regulaminie Usługodawcą. Poprzez Usługi świadczone przez PAPAVERO.PL należy rozumieć udostępnianie treści i mechanizmów informatycznych, w ramach Portalu przez PAPAVERO.PL. W szczególności są to usługi, które umożliwiają Użytkownikom portalu edukację w zakresie procesów powstawania odzieży, komunikację z innymi Użytkownikami, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi Użytkownikami Internetu jak również umożliwienie dostępu do zorganizowanej platformy informatycznej umożliwiającej Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet itp.

5. Usługi reklamowe – usługi, które polegają na emisji treści promocyjnych i reklamowych na stronach Portalu PAPAVERO.pl.

6. Użytkownik zwany również Usługobiorcą – to każda osoba, która korzysta z Portalu PAPAVERO.pl.

7. Kontakt mailowy: papavero@papavero.pl, telefoniczny pod numerem 668108886 (pn-pt od 10:00 do 16:00).

2. Postanowienia ogólne

1. Użytkownik, czyli Usługobiorca, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, który określa ogólne warunki świadczenia Usług jak również ogólne zasady korzystania z Portalu przez jego Użytkowników oraz zakres odpowiedzialności PAPAVERO.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Reczypospolitej Polskiej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz zakazu dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych PAPAVERO.PL treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych PAPAVERO. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści naruszających: dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, PAPAVERO ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5. PAPAVERO.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem PAPAVERO.PL

3. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym PAPAVERO.PL

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 1. dostęp do sieci Internet
 2. przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych, akceptującą pliki cookie
 3. Niezbędny hardware oraz software
 4. połączenie z siecią Internet
 5. inne oprogramowanie wymagane do korzystania z wybranych Usług (Do skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu może zaistnieć konieczność włączenia w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies. Użytkownik może zrezygnować z ich uruchomienia, jednak nie powoduje to obniżenia jakości usługi z winy PAPAVERO.PL)

4. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu PAPAVERO.PL w sposób zgodny z obowiązującym prawem, jak również zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi i w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu również w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, powszechnych zasad norm etycznych i dobrych obyczajów.

2. Użytkownik nie ma prawa dostarczać jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Ponadto PAPAVERO.PL nie zezwala na udostępnianie swojego konta przez Użytkownika osobom trzecim. W przypadku gdy Użytkownik nie zastosuje się do tego zakazu ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane treści przez osoby trzecie korzystające z jego konta użytkownika.

3. Użytkownik Portalu ma prawo umieszczać Komentarze, które w zależności od wybranych treści są dostępne bez konieczności rejestracji lub odpowiednio po zarejestrowaniu i zalogowaniu na Portalu. Komentarze umożliwiają wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie bezpłatnych Komentarzy. Usługa ta jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu. Pamiętać należy, że to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu, i to Użytkownik w pełni za te treści odpowiada.

4. PAPAVERO.PL oświadcza, że nie zamawia, nie zleca przygotowywania Komentarzy ani nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej. PAPAVERO.PL jedynie zapisuje Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej a następnie udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych: • Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, • Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego, co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacjiw szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

5. Użytkownik umieszczając jakikolwiek Komentarz (i/lub inne treści) oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia go w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.6. Punkty od 1-3 dotyczą odpowiednio Usługi komunikacji między Użytkownikami poprzez Wiadomości Prywatne. Ponadto Użytkownik korzystający z tej komunikacji zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich norm prawnych i etycznych a w szczególności poszanowania osób trzecich, zarówno tych, do których jest kierowana wiadomość jak i tych, o których mowa w niniejszych wiadomościach.

5. Odpowiedzialność i prawa PAPAVERO.PL

1. PAPAVERO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych zamieszczonych na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych. Wszelkie roszczenia wynikające z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio do Reklamodawców.

2. PAPAVERO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach.

3. PAPAVERO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się podmiotów trzecich ze zobowiązań wynikających z zamieszczanych przez nie reklam.

4. Redakcja PAPAVERO.PL aktywnie korzysta z prawa do odmowy publikacji reklam, które uważa za sprzeczne z charakterem i/lub interesem niniejszego serwisu.

5. PAPAVERO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Korzystanie z Portalu oraz treści na nim zawartych odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

6. PAPAVERO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

7. PAPAVERO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub prawem polskim

8. PAPAVERO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników i/lub osób trzecich z tytułu szkód powstałych w skutek wykorzystania danych i informacji zawartych na stronach Portalu. Mowa zarówno o szkodach pośrednich jak i bezpośrednich.PAPAVERO.PL dołoży wszelkich starań, aby treści zawarte w Portalu były jak najbardziej przydatne i merytorycznie na wysokim poziomie, jednak PAPAVERO.PL nie udziela żadnej gwarancji, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Jednocześnie PAPAVERO.PL nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane.

 1. Oznaczenie Usługobiorcy (Użytkownika Portalu), w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją.
 2. Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Czym dokładniejszy opis tym łatwiej i sprawniej zostanie rozpatrzona reklamacja.
 3. Reklamacje dotyczące Usług oraz działania Portalu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby Usługodawcy: PAPAVERO Sp. z o.o. ul. Sportowa 6, 58-173 Roztoka. Reklamacje zgłaszać można również na adres e-mail: papavero@papavero.pl
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez PAPAVERO.PL.

7. Ochrona własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na stronach Portalu są chronione z mocy ustawy o prawie autorskim. Poprzez treści rozumieć tutaj należy poszczególne samodzielne utwory takie jak: zdjęcia, grafiki, znaki towarowe, programy informatyczne, teksty, programy multimedialne itp. itd. Poprzez treści rozumieć należy również sposób prezentacji w postaci układu graficznego na stronie wszelkich treści zamieszczonych na stronach. Wszystkie treści są chronione na rzecz PAPAVERO.PL, chyba że zaznaczono inaczej.

2. Przez fakt korzystania z treści udostępnianych na łamach Portalu Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów i/lub baz danych.

3. Użytkownicy mogą korzystać z treści zawartych na Portalu jedynie w zakresie, w którym PAPAVERO.PL zezwala na ich użytkowanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

4. PAPAVERO.PL nie zezwala na kopiowanie jakichkolwiek treści znajdujących się na Portalu. Nie zezwala również na jakiekolwiek udostępnianie w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek części Portalu, niezależnie od tego czy będzie to jego całość czy tylko część. Jeśli Użytkownik ma ochotę wykorzystać jakąkolwiek część Portalu powinien zapytać o zgodę PAPAVERO.PL, które zastrzega sobie prawo do odmowy.

5. PAPAVERO.PL zezwala osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na wykorzystanie zdjęć będących własnością Usługodawcy, jeśli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: • obok zdjęć zostanie umieszczona wyraźna informacja, iż zdjęcia pochodzą z portalu papavero.pl • zdjęcia zostaną wykorzystane na prywatnych stronach www • zdjęcia prezentują odzież wykonaną przez papavero.pl na podstawie szablonów odzieżowych prezentowanych w ramach portalu

6. zezwala na wykorzystanie zdjęć zamieszczanych na Portalu, prezentujących odzież wykonaną na podstawie bezpłatnych szablonów krawieckich, do wykorzystania wyłącznie w celach niekomercyjnych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczych. Zapis ten dotyczy tylko i wyłącznie zdjęć, które

7. Każdy Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za udostępniane przez siebie na Portalu treści. Każdy Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgodę na rozpowszechnianie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. W przypadku umieszczenia na portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, a umieszczone zostały bez ich zgody, Użytkownik, który treści te umieścił przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia ich na stronach Portalu.

8. Dane osobowe i ich ochrona. Prywatność.

1. Administratorem danych osobowych przekazanych Usługodawcy w Formularzu rejestracyjnym jest Papavero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roztoce, z siedzibą przy ul. Sportowej 6, 58-173 Roztoka, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS -0000401810, NIP 8842735551, która dokonuje przetwarzania tych danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Wszelkie dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie wpisując je do formularza znajdującego się w profilu Użytkownika. Dane te wykorzystane zostaną przez PAPAVERO.PL wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy lub umów z Użytkownikiem, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem a także w zakresie określonym w odrębnych zgodach Użytkownika.

3. Dane użytkowników PAPAVERO.PL wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, informowania o usługach PAPAVERO.PL i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.

4. PAPAVERO.PL zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie. Ma prawo do ich poprawiania oraz może zażądać ich usunięcia.

6. Użytkownik ma prawo decydować o tym, jakie informacje dotyczące jego danych osobowych będą udostępnione pozostałym Użytkownikom Portalu. W tym celu może zmienić ustawienia prywatności w swoim profilu dla poszczególnych danych osobowych z osobna. Przy rejestracji prawie wszystkie dane osobowe ustawione zostaną jako prywatne (niedostępne dla pozostałych Użytkowników). Jako dane publiczne zostaną ustawione jedynie wybrany nick oraz płeć Użytkownika. Tym samym PAPAVERO.PL gwarantuje Użytkownikom Portalu PAPAVERO.PL prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

7. PAPAVERO.PL zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez PAPAVERO.PL zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez PAPAVERO.PL.

9. PAPAVERO.PL zastrzega, że w przypadku zgłaszania PAPAVERO.PL problemów związanych z korzystaniem z Portalu PAPAVERO.PL, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa PAPAVERO.PL do przechowywania kopii takiej korespondencji.

10. PAPAVERO.PL umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane (w niektórych przypadkach niezbędne) jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

11. PAPAVERO.PL, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji PAPAVERO.PL gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną PAPAVERO.PL, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

 

9. Odpłatne treści cyfrowe

 1. Treści cyfrowe dostarczane przez PAPAVERO.pl są chronione. W tym celu mogą zostać oznaczone danymi Użytkownika, który je nabył.
 2. Treści cyfrowe dostarczane są przez PAPAVERO.pl w ramach licencji standardowej oraz rozszerzonej. Licencja standardowa zezwala na produkcję odzieży na własne potrzeby Użytkownika. Pliki licencji standardowej dostarczane są w postaci plików pdf do wydruku na domowych drukarkach i papierze w formacie A4. Licencja rozszerzona umożliwia produkcję seryjną odzieży do dalszej odsprzedaży. Pliki licencji rozszerzonej dostarczane są w postaci wektorowej (dxf). Niezależnie od wybranej licencji PAPAVERO.pl nie zezwala na odsprzedaż treści cyfrowych, które Użytkownik zakupił od PAPAVERO.pl.
 3. Dostarczane przez PAPAVERO.pl treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym. Użytkownik traci więc prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli świadczenie na jego rzecz zostanie rozpoczęte przed terminem odstąpienia od niej.
 4. PAPAVERO.pl nie zezwala Użytkownikom na przekazywanie osobom trzecim treści cyfrowych, których właścicielem jest PAPAVERO.pl.
 5. Cena jednostkowa treści cyfrowych  jest stała i wynosi 1500zł brutto. Przez jednostkową treść cyfrową rozumie się pojedynczy plik. PAPAVERO.pl udziela rabatu na treści cyfrowe Użytkownikom, pod warunkiem przestrzegania zapisów niniejszego punktu (wraz ze wszsytkimi podpunktami) regulaminu. W przypadku złamania zasad Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego zwrócenia na rzecz PAPAVERO.pl różnicy pomiędzy ceną jednostkową a zapłaconą kwotą z uwzględnionym rabatem.  Ceny treści cyfrowych z rabatem znajdują się na stronie https://papavero.pl/premium

 

10. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik ma prawo treść niniejszego Regulaminu utrwalić poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

2. PAPAVERO.PL zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.

100% (4 głosy)
62092 wyświetlenia

Komentarze

papavero
#12 papavero 2017-05-16 10:13
Cytuję Basia111:
Kupiłam abonament roczny - 4 pobrania miesięcznie. Pytanie mam - czy jak w danym miesiącu pobiorę tylko 2 szablony, to te 2 pozostałe do wykorzystania w danym miesiącu przeniosą sie na następny miesiąc?
Jakoś nie znalazałam zasad wykorzystania pakietu rocznego (standardowego tego za 79 zł.).

Nie przeniosą się. Ale nasz system przypomni Ci kilka dni wcześniej (na e-mail) o tym, że należy wykorzystać pobrania, tak aby nie przepadły :-)
Basia111
#11 Basia111 2017-05-16 09:41
Kupiłam abonament roczny - 4 pobrania miesięcznie. Pytanie mam - czy jak w danym miesiącu pobiorę tylko 2 szablony, to te 2 pozostałe do wykorzystania w danym miesiącu przeniosą sie na następny miesiąc?
Jakoś nie znalazałam zasad wykorzystania pakietu rocznego (standardowego tego za 79 zł.).
papavero
#10 papavero 2016-12-28 09:44
Cytuję lenared:
Cytuję papavero:
Cytuję lenared:
Добрый день! заказала выкройку платья, оплатила. Но не могу найти куда пришла оплаченная выкройка. Спасибо

Otwórz artykuł z sukienką. Wybierz rozmiar. Kliknij pobierz i zapisz na swój dysk. Pliki nie są wysyłane na e-mail. W razie problemów daj znać :-)

Все спасибо получилось

Super. Pozdrawiam :-)
lenared
#9 lenared 2016-12-28 09:42
Cytuję papavero:
Cytuję lenared:
Добрый день! заказала выкройку платья, оплатила. Но не могу найти куда пришла оплаченная выкройка. Спасибо

Otwórz artykuł z sukienką. Wybierz rozmiar. Kliknij pobierz i zapisz na swój dysk. Pliki nie są wysyłane na e-mail. W razie problemów daj znać :-)

Все спасибо получилось
papavero
#8 papavero 2016-12-28 09:35
Cytuję lenared:
Добрый день! заказала выкройку платья, оплатила. Но не могу найти куда пришла оплаченная выкройка. Спасибо

Otwórz artykuł z sukienką. Wybierz rozmiar. Kliknij pobierz i zapisz na swój dysk. Pliki nie są wysyłane na e-mail. W razie problemów daj znać :-)
lenared
#7 lenared 2016-12-28 09:28
Добрый день! заказала выкройку платья, оплатила. Но не могу найти куда пришла оплаченная выкройка. Спасибо
papavero
#6 papavero 2016-08-31 09:04
Cytuję Grimkk:
Mam takie pytanie. Czy jeśli uszyję coś z szablonu z tej strony to mogę uszytą rzeczą pochwalić się np na mo8m blogu czy stronie na fb?

No oczywiście, że tak. U nas też się pochwal. :-)
Grimkk
#5 Grimkk 2016-08-31 08:39
Mam takie pytanie. Czy jeśli uszyję coś z szablonu z tej strony to mogę uszytą rzeczą pochwalić się np na mo8m blogu czy stronie na fb?
UrsaMinor
#4 UrsaMinor 2013-04-14 22:55
Dziękuję, ostatnio zaczęłam trochę schizofrenicznie na takie rzeczy zwracać uwagę, cieszę się, że tu jeszcze rządzi rozsądek ;)
papavero
#3 papavero 2013-04-14 22:12
UrsaMinor, nie widzę problemu, abyś zrobiła ze swoim zdjęciem to, na co masz ochotę. Papavero.pl nie rości sobie praw wyłącznych do treści umieszczanych przez użytkowników.