1. Definicje

1.PAPAVERO - oznacza PAPAVERO Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS -0000401810, NIP 8842735551. Siedziba Papavero znajduje się w Roztoce przy ulicy Sportowej 6.

2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa on zakres i warunki wykonywania przez PAPAVERO usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników

3. Portal, Portal PAPAVERO.PL - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci Internet. Portal stworzony został przez PAPAVERO w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych oraz informacji i treści umieszczonych na PAPAVERO.PL. Portal PAPAVERO.PL jest również zorganizowaną platformą informatyczną umożliwiającą Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet. W skład Portalu wchodzą również strony www.Sukienka-idealna.pl, www.SuperT-shirt.pl, www.SprytneWykroje.pl, które są jego częścią.

4. Usługa - oznacza w szczególności usługę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.). Papavero zwany jest również w niniejszym Regulaminie Usługodawcą. Poprzez Usługi świadczone przez PAPAVERO należy rozumieć udostępnianie treści i mechanizmów informatycznych, w ramach Portalu przez PAPAVERO. W szczególności są to usługi, które umożliwiają Użytkownikom portalu edukację w zakresie procesów powstawania odzieży, komunikację z innymi Użytkownikami, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi Użytkownikami Internetu jak również umożliwienie dostępu do zorganizowanej platformy informatycznej umożliwiającej Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet itp.

5. Usługi reklamowe – usługi, które polegają na emisji treści promocyjnych i reklamowych na stronach Portalu PAPAVERO.pl.

6. Użytkownik zwany również Usługobiorcą – to każda osoba, która korzysta z Portalu PAPAVERO.pl. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być również osoby prawne.

7. GENDO! Platforma handlowa on-line, dostępna w domenie papavero.pl.

8. Kontakt mailowy: papavero@papavero.pl, telefoniczny pod numerem 668108886 (pn-pt od 10:00 do 16:00).

9. REJESTRACJA oznacza procedurę związaną z założeniem konta przez Użytkowników w serwisie Papavero. Rejestracja podstawowego konta jest bezpłatna. Niektóre dodatkowe usługi mogą wiązać się z opłatami wyszczególnionymi w dalszej części Regulaminu.

10. PAYU, OPERATOR PŁATNOŚCI PayU to Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 PLN, kapitał wpłacony 4.944.000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i z którą Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Organem sprawującym nadzór nad Operatorem Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Operator został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.

11. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE PAYU, SZYBKIE PŁATNOŚCI – usługi płatności elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem PayU zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez PayU.

12. TOWAR. Przez Towar rozumie się rzeczy, usługi lub prawa będące przedmiotem Oferty.

13. OFERTA. Przez Ofertę rozumie sie propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedającego. Sprzedający określa warunki Oferty włącznie z ceną, możliwie dokładnie opisem Towaru. Oferta jest przedstawiana przez Sprzedającego poprzez dopowiedni formularz Gendo!

14. SPRZEDAJĄCY to Użytkownik, który dokonał weryfikacji swoich danych oraz dokonuje czynności zmierzających do sprzedania Towarów poprzez Gendo! publikując stosowne Oferty.

2. Postanowienia ogólne

1. Użytkownik, czyli Usługobiorca, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, który określa ogólne warunki świadczenia Usług jak również ogólne zasady korzystania z Portalu przez jego Użytkowników oraz zakres odpowiedzialności PAPAVERO

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Reczypospolitej Polskiej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz zakazu dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych PAPAVERO treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych PAPAVERO. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści naruszających: dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, PAPAVERO ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5. PAPAVERO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem PAPAVERO

3. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym PAPAVERO

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 1. dostęp do sieci Internet
 2. przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych, akceptującą pliki cookie
 3. Niezbędny hardware oraz software
 4. połączenie z siecią Internet
 5. inne oprogramowanie wymagane do korzystania z wybranych Usług (Do skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu może zaistnieć konieczność włączenia w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies. Użytkownik może zrezygnować z ich uruchomienia, jednak nie powoduje to obniżenia jakości usługi z winy PAPAVERO)

4. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu PAPAVERO.PL w sposób zgodny z obowiązującym prawem, jak również zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi i w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu również w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, powszechnych zasad norm etycznych i dobrych obyczajów.

2. Użytkownik nie ma prawa dostarczać jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Ponadto PAPAVERO nie zezwala na udostępnianie swojego konta przez Użytkownika osobom trzecim. W przypadku gdy Użytkownik nie zastosuje się do tego zakazu ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane treści przez osoby trzecie korzystające z jego konta użytkownika.

3. Użytkownik Portalu ma prawo umieszczać Komentarze, które w zależności od wybranych treści są dostępne bez konieczności rejestracji lub odpowiednio po zarejestrowaniu i zalogowaniu na Portalu. Komentarze umożliwiają wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie bezpłatnych Komentarzy. Usługa ta jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu. Pamiętać należy, że to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu, i to Użytkownik w pełni za te treści odpowiada.

4. PAPAVERO oświadcza, że nie zamawia, nie zleca przygotowywania Komentarzy ani nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej. PAPAVERO jedynie zapisuje Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej a następnie udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych: • Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, • Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego, co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacjiw szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

5. Użytkownik umieszczając jakikolwiek Komentarz (i/lub inne treści) oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia go w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

6. Punkty od 1-3 dotyczą również Usługi komunikacji między Użytkownikami poprzez Wiadomości Prywatne. Ponadto Użytkownik korzystający z tej komunikacji zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich norm prawnych i etycznych a w szczególności poszanowania osób trzecich, zarówno tych, do których jest kierowana wiadomość jak i tych, o których mowa w niniejszych wiadomościach.

7. PAPAVERO zastrzega sobie prawo do moderowania WSZELKICH treści umieszczanych na portalu przez Użytkowników portalu.

8. Logowanie do portalu, zarówno bezpośrednio na stronie portalu jak i za pośrednictwem portali społecznościowych (w tym również opcji "zaloguj przez facebook"), powoduje takie same skutki.

9. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto, chyba, że na uzasadniony wniosek Użytkownika Papavero postanowi inaczej.

 

5. Odpowiedzialność i prawa PAPAVERO

1. PAPAVERO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych zamieszczonych na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych. Wszelkie roszczenia wynikające z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio do Reklamodawców.

2. PAPAVERO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach.

3. PAPAVERO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się podmiotów trzecich ze zobowiązań wynikających z zamieszczanych przez nie reklam.

4. Redakcja PAPAVERO aktywnie korzysta z prawa do odmowy publikacji reklam, które uważa za sprzeczne z charakterem i/lub interesem niniejszego serwisu.

5. PAPAVERO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Korzystanie z Portalu oraz treści na nim zawartych odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

6. PAPAVERO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

7. PAPAVERO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub prawem polskim

8. PAPAVERO nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników i/lub osób trzecich z tytułu szkód powstałych w skutek wykorzystania danych i informacji zawartych na stronach Portalu. Mowa zarówno o szkodach pośrednich jak i bezpośrednich. PAPAVERO dołoży wszelkich starań, aby treści zawarte w Portalu były jak najbardziej przydatne i merytorycznie na wysokim poziomie, jednak PAPAVERO nie udziela żadnej gwarancji, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Jednocześnie PAPAVERO nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane.

 1. Oznaczenie Usługobiorcy (Użytkownika Portalu), w tym jego NICK, imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją.
 2. Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Czym dokładniejszy opis tym łatwiej i sprawniej zostanie rozpatrzona reklamacja.
 3. Propozycję rozwiązania problemu, która będzie jedynie sugestią dla PAPAVERO.
 4. Reklamacje dotyczące Usług oraz działania Portalu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby Usługodawcy: PAPAVERO Sp. z o.o. ul. Sportowa 6, 58-173 Roztoka. Reklamacje zgłaszać można również na adres e-mail: papavero@papavero.pl
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez PAPAVERO.

7. Ochrona własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na stronach Portalu są chronione z mocy ustawy o prawie autorskim. Poprzez treści rozumieć tutaj należy poszczególne samodzielne utwory takie jak: zdjęcia, grafiki, znaki towarowe, programy informatyczne, teksty, programy multimedialne itp. itd. Poprzez treści rozumieć należy również sposób prezentacji w postaci układu graficznego na stronie wszelkich treści zamieszczonych na stronach. Wszystkie treści są chronione na rzecz PAPAVERO, chyba że zaznaczono inaczej.

2. Przez fakt korzystania z treści udostępnianych na łamach Portalu Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów i/lub baz danych.

3. Użytkownicy mogą korzystać z treści zawartych na Portalu jedynie w zakresie, w którym PAPAVERO zezwala na ich użytkowanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

4. PAPAVERO nie zezwala na kopiowanie jakichkolwiek treści znajdujących się na Portalu. Nie zezwala również na jakiekolwiek udostępnianie w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek części Portalu, niezależnie od tego czy będzie to jego całość czy tylko część. Jeśli Użytkownik ma ochotę wykorzystać jakąkolwiek część Portalu powinien zapytać o zgodę PAPAVERO, które zastrzega sobie prawo do odmowy.

5. PAPAVERO zezwala osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na wykorzystanie zdjęć będących własnością Usługodawcy, jeśli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: • obok zdjęć zostanie umieszczona wyraźna informacja, iż zdjęcia pochodzą z portalu papavero.pl • zdjęcia zostaną wykorzystane na prywatnych stronach www • zdjęcia prezentują odzież wykonaną przez PAPAVERO na podstawie szablonów odzieżowych prezentowanych w ramach portalu

6. zezwala na wykorzystanie zdjęć zamieszczanych na Portalu, prezentujących odzież wykonaną na podstawie bezpłatnych szablonów krawieckich, do wykorzystania wyłącznie w celach niekomercyjnych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczych. Zapis ten dotyczy tylko i wyłącznie zdjęć, które są własnością Usługodawcy.

7. Każdy Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za udostępniane przez siebie na Portalu treści. Każdy Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgodę na rozpowszechnianie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. W przypadku umieszczenia na portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, a umieszczone zostały bez ich zgody, Użytkownik, który treści te umieścił przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia ich na stronach Portalu.

8. Dane osobowe i ich ochrona. Prywatność.

1. Administratorem danych osobowych przekazanych Usługodawcy w Formularzu rejestracyjnym jest Papavero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Roztoce, z siedzibą przy ul. Sportowej 6, 58-173 Roztoka, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS -0000401810, NIP 8842735551, która dokonuje przetwarzania tych danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Wszelkie dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie wpisując je do formularza znajdującego się w profilu Użytkownika. Dane te wykorzystane zostaną przez PAPAVERO wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy lub umów z Użytkownikiem, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem a także w zakresie określonym w odrębnych zgodach Użytkownika.

3. Dane użytkowników PAPAVERO.PL wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, informowania o usługach PAPAVERO i osób trzecich. A także do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.

4. PAPAVERO zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie. Ma prawo do ich poprawiania oraz może zażądać ich usunięcia.

6. Użytkownik ma prawo decydować o tym, jakie informacje dotyczące jego danych osobowych będą udostępnione pozostałym Użytkownikom Portalu. W tym celu może zmienić ustawienia prywatności w swoim profilu dla poszczególnych danych osobowych z osobna. Przy rejestracji prawie wszystkie dane osobowe ustawione zostaną jako prywatne (niedostępne dla pozostałych Użytkowników). Jako dane publiczne zostaną ustawione jedynie wybrany nick oraz płeć Użytkownika. Tym samym PAPAVERO gwarantuje Użytkownikom Portalu PAPAVERO.PL prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

7. PAPAVERO zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez PAPAVERO zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez PAPAVERO.

9. PAPAVERO zastrzega, że w przypadku zgłaszania PAPAVERO problemów związanych z korzystaniem z Portalu PAPAVERO.PL, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa PAPAVERO do przechowywania kopii takiej korespondencji.

10. PAPAVERO umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane (w niektórych przypadkach niezbędne) jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

11. PAPAVERO, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji PAPAVERO gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną PAPAVERO, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

 

9. Odpłatne treści cyfrowe

 1. Treści cyfrowe dostarczane przez PAPAVERO są chronione. W tym celu mogą zostać oznaczone danymi Użytkownika, który je nabył.
 2. Treści cyfrowe dostarczane są przez PAPAVERO w ramach licencji standardowej oraz rozszerzonej. Licencja standardowa zezwala na produkcję odzieży na własne potrzeby Użytkownika. Pliki licencji standardowej dostarczane są w postaci plików pdf do wydruku na domowych drukarkach i papierze w formacie A4, A3 lub letter. Licencja rozszerzona umożliwia produkcję seryjną odzieży do dalszej odsprzedaży. Pliki licencji rozszerzonej dostarczane są w postaci wektorowej (dxf). Niezależnie od wybranej licencji PAPAVERO nie zezwala na odsprzedaż (lub jakiekolwiek inne odstąpienie osobom trzecim) treści cyfrowych, które Użytkownik zakupił (lub otrzymał w wersji nieodpłatnej) od PAPAVERO.
 3. Dostarczane przez PAPAVERO treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym. Użytkownik traci więc prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli świadczenie na jego rzecz zostanie rozpoczęte przed terminem odstąpienia od niej.
 4. PAPAVERO nie zezwala Użytkownikom na przekazywanie osobom trzecim treści cyfrowych, których właścicielem jest PAPAVERO.
 5. Cena jednostkowa treści cyfrowych jest stała i wynosi 1500zł brutto. Przez jednostkową treść cyfrową rozumie się pojedynczy plik. PAPAVERO udziela rabatu na treści cyfrowe Użytkownikom, pod warunkiem przestrzegania zapisów niniejszego punktu (wraz ze wszsytkimi podpunktami) regulaminu. W przypadku złamania zasad Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego zwróceniana rzecz PAPAVERO różnicy pomiędzy ceną jednostkową a zapłaconą kwotą z uwzględnionym rabatem. Ceny treści cyfrowych z rabatem znajdują się na stronie https://papavero.pl/premium
 6. Punkt 5 dotyczy również plików, które na portalu dostępne są bez opłat. Należy rozumieć, że rabat w tym wypadku wynosi 100%.

10 Gendo! - zasady dotyczące platformy handlowej.

Zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z tej części PAPAVERO.pl w zakresie dokonywania zakupów. Aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności Gendo! należy dokonać weryfikacji swoich danych. W poniższych punktach opisane zostały warunki, na których  można w pełni korzystać z Gendo! Rejestracja konta Sprzedawcy i/lub pierwszy zakup na Gendo! jest jednoznaczne z zaakceptowaniem punktu 10 niniejszego regulaminu.  Jeśli nie korzystasz z Gendo! ta część regulaminu nie dotyczy Twojej osoby.

10.1 Gendo! - ogólne warunki.

 1. Zarejestrowany Użytkownik portalu może korzystać z funkcjonalności Gendo! w celu dokonywania zakupów.
 2. W celu sprzedaży Towarów Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji swoich danych. Taka pełna rejestracja konta możliwa jest poprzez szybką wpłatę on-line kwoty wyszczególnionej w Cenniku. Kwota ta jest bezzwrotna i stanowi opłatę za rozszerzenie konta podstawowego o dostęp do funkcjonalności Gendo!. W celu potwierdzenia swoich danych, należy dokonać płatności z konta o takich samych danych osobowych, jak te wpisane w formularzu (Profil Użytkownika->Dostosuj profil->Gendo!).  Po weryfikacji prawidłowych danych Użytkownikowi zostanie udostępniona możliwość wystawiania Ofert w ramach Gendo!. W przypadku, gdy dane elektroniczne dotyczące przelewu, dostarczone przez Operatora Płatności, nie będą umożliwiały niezbędnej weryfikacji, Papavero może wezwać Użytkownika do przedstawienia dokumentów potwierdzających wpisane w formularzu dane.
 3. Z chwilą potwierdzenia danych Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a PAPAVERO na świadczenie usług w ramach Gendo!, na warunkach określonych w regulaminie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych. Jednocześnie zabrania się usuwania danych po weryfikacji, usuwania częściowego lub ich zmiany na fałszywe.
 5. Werfikacja swoich danych jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

10.2 Gendo! - transakcje, ogólny opis, inicjacja transakcji, jej przebieg i zawarcie umowy.

W ramach Gendo! Sprzedający może przedstawić swoje Oferty pozostałym Użytkownikom portalu. Oferty te mogą zostać przedstawione poprzez odpowiednie formularze oraz w ramach ustalonych formuł i zasad. Poniższe punkty opisują reguły dotyczące wystawiania oraz przebiegu transakcji.

 1. Papavero, poprzez Gendo!, umożliwia Sprzedającym przedstawienie Ofert w dwóch różnych formach. Pierwszą z nich jest licytacja. W tym przypadku Sprzedający zaprasza Licytantów do składania Ofert. Proces ten zmierza do zawarcia umowy. Sprzedający może w ten sposób przedstawić Ofertę dotyczącą tylko jednego przedmiotu. Dodatkowo może ustalić minimalną cenę, za jaką jest gotowy sprzedać Towar oraz cenę, za którą sprzeda Towar przerywając licytację (Kup teraz). Brak oferty ze strony Licytantów, która będzie równa lub wyższa cenie minimalnej, nie zobowiązuje Sprzedającego do sprzedaży Towaru. W przypadku, gdy Sprzedający nie ustali ceny minimalnej lub najwyższa oferta jest wyższa niż cena minimalna, Towar uznaje się za sprzedany osobie, która najwcześniej złożyła najwyższą ofertę.
 2. Drugą forma sprzedaży Towarów jest opcja Kup teraz. W tym przypadku Sprzedający może wystawić dowolną ilość Towaru. Cena Towaru w tym przypadku jest z góry ustalona.
 3. Oferty przedstawiane są na Gendo! przez Sprzedających poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Formularz sprzedaży służy do przedstawienia Oferty wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami jej dotyczącymi. Treści zawarte w Ofercie mogą dotyczyć jedynie sprzedawanego Towaru. Umieszczając Ofertę Sprzedający zawiera umowę z PAPAVERO na publikację Oferty. Oferta publikowana jest we wskazanej przez Sprzedającego dacie, a jesli nie wskaże tej daty, to publikacja rozpoczyna się kwadrans po zapisaniu treści Oferty w systemie.
 4. Zakończenie Oferty następuje po okresie określonym przez Sprzedającego w formularzu wystawienia Oferty. Zakończenie Oferty z opcją kup teraz następuje po upływie wskazanego przez Sprzedającego okresu czasu lub w chwili sprzedaży ostatniego przedmiotu z Oferty.
 5. Sprzedający może zakończyć publikację Oferty przed czasem. W takim przypadku Oferta z licytacją jest wiążąca dla Sprzedającego i licytanta, który podał największą kwotę, za którą jest gotów zakupić Towar. W przypadku Ofert z opcją kup teraz wszystkie dotychczas zawarte umowy są wiążące.
 6. Oferty można przedstawiać w kategoriach odpowiadających specyfice Towaru. W przypadku przypisania Toawru do błędnej kategorii, Papavero pozostawia sobie prawo do przeniesienia Oferty do odpowiedniej kategorii.
 7. Umieszczając Ofertę Sprzedający oświadcza jednocześnie, że jest uprawniony do zawarcia umowy z Kupującym, oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.
 8. Sprzedający jest zobowiązany do tego, aby treść Oferty była możliwie dokładna, kompletna i rzetelna. Sprzedający zobowiązuje się nie wprowadzać w błąd innych Użytkowników portalu. Sprzedający zobowiązuje się do umieszczania Ofert zgodnych z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczacych ochrony praw konsumenta. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Ofercie.
 9. Sprzedający jest związany treścią Oferty od momentu jej opublikowania. Sprzedający może dokonać zmiany w nieopublikowanej ofercie. W chwili opublikowania Oferty Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej treści w całości lub części, a także zmodyfikowanej treści, w celach promocyjno-marketingowych przez PAPAVERO, zarówno w serwisie papavero.pl jak i poza nim.
 10. Sprzedający zobowiązany jest do podania numeru konta podczas weryfikacji swoich danych. To konto zostanie przekazane osobom, które zakupią Towary u Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się do przyjmowania zapłat za sprzedany Towar tylko na konto podane podczas weryfikacji swoich danych.
 11. W celu zaakceptowania Oferty, Użytkownik, który akceptuje jej warunki, bierze udział w licytacji lub korzysta z opcji kup teraz. W tym celu Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i zatwierdza swój wybór.
 12. Użytkownicy, którzy pragną zadać pytanie Sprzedającemu, mogą zrobić to za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w treści Oferty. Treść zapytania zostanie przesłana Sprzedającemu na jego e-mail. Wraz z wiadomością Srzpedającemu zostanie przekazana nazwa użytkownika oraz jego e-mail.
 13. Licytant, w celu wzięcia udziału w licytacji, podaje maksymalną kwotę jaką jest gotów zapłacić za Towar opisany w Ofercie. W trakcie licytacji Licytant może zwiększyć maksymalną kwotę, jaką jest gotów zapłacić. Jeśli Licytant poda największą kwotę i wygra licytację, jest zobowiązany do zakupu Towaru i zapłaty wskazanej kwoty powiększonej o koszty dostawy.
 14. Sprzedający może odrzucić ofertę Licytanta w trakcie trwania licytacji. Może to zrobić tylko w uzasadnionych przypadkach. Może tak zrobić, jeśli Licytant go o to poprosi, Towar zostanie skradziony lub uszkodzonym. Sprzedający może również odrzucić ofertę, jeśli ma wątpliwości co do wiarygodności Licytanta. Przy czym wątpliwości te muszą być uzasadnione.
 15. Sprzedający może dodatkowo obciążyć Kupującego kosztami dostawy. Koszty te muszą być zgodne z kosztami dostawy opisanymi przez Sprzedającego w Ofercie.
 16. W przypadku licytacji umowa zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a licytantem, który zaproponował najwyższą kwotę za Towar przedstawiony w Ofercie. Jeśli Sprzedający ustalił minimalną cenę, która jest wyższa niż najwyższa kwota podana przez licytantów, Umowa nie zostaje zawarta.
 17. W przypadku opcji kup teraz, umowa zostaje zawarta z każdym Użytkownikiem, który skorzystał z tej opcji.

10.3 Gendo! - system ocen.

 1. Kupujący i Sprzedający mogą wystawić sobie na wzajem oceny. Oceny te są przedstawiane przez nich w formie opisowej oraz graficznej. Zarówno Kupujący jak i Sprzedający mają 90 dni na wystawienie sobie ocen. Oceny pojawiają się na kontach obu Użytkowników dopiero w momencie, gdy obie strony je wystawią. Do tego momentu opinie pozostają niewidoczne. Użytkownicy, przed opublikowaniem obu ocen, nie znają ich treści oraz nie wiedzą jaka jest to ocena.  Jeśli Użytkownik nie skorzysta z możliwości wystawienia oceny to po okresie wskazanym powyżej, oceny te zostaną przyznane automatycznie, jako najwyższe możliwe pod każdym względem.
 2. Ocena jest powiązana z konkretną transakcją pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Użytkownicy zobowiazani są do umieszczania ocen zgodnych z prawdziwym przebiegiem transakcji. Wszelkie treści dotyczące ocen powinny być wolne od słów uznawanych za obraźliwe, wulgarne. Treści ocen nie powinny zawierać danych kontaktowych, reklam, adresów zewnętrznych stron internetowych.
 3. Papavero nie ingeruje w treści ocen, jednak pozostawia zobie możliwość edycji lub usunięcia bez podania przyczyny.

10.4 Gendo! - odpowiedzialność i rola PAPAVERO.

 1. Papavero nie ponosi odpowiedzialności za treści Ofert przedstawionych przez Użytkowników portalu.
 2. Papavero nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowania Użytkowników korzystających z Gendo!
 3. Papavero nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji ani za jej zakończenie. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników zawartych przez nich umów poprzez Gendo!.
 4. Papavero nie ponosi też odpowiedzialności za Towary Oferowane przez Użytkowników. Ani za ich jakość, ani za bezpieczeństwo, pochodzenie czy legalność.
 5. Papavero nie ponosi odpowiedzialność za wypłacalność Kupujących ani zdolność Sprzedających do sprzedaży.
 6. Papavero ponosi odpowiedzialność za Towary, które stanowią Ofertę Papavero. Papavero jest jednym ze sprzedających poprzez Gendo! i ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za swoje Oferty zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert Papavero.
 7. Jeśli Oferta Sprzedającego narusza zasady Regulaminu, Papavero może zmienić kategorię, w której powinna zostać wystawiona, zakończyć ją przed czasem ( w tym przypadku umowy zawarte przed zakończeniem są wiążące) lub całkowicie usunąć Ofertę (w tym przypadku umowy zawarte przed usunięciem nie są wiążące).
 8. Papavero może żądać zmiany przez Sprzedającego treści automatycznej wiadomości do kupującego lub usunąć ją,  jeśli narusza ona postanowienia Regulaminu.
 9. Papavero, w przypadku naruszeń przez Użytkownika Regulaminu może upomnieć Użytkownika poprzez wiadomość e-mail, udzielić ostrzeżenia, czasowo ograniczyć dostęp do całości portalu lub jego części a nawet ograniczyć dostęp na czas nieokreślony. Papavero pozostawia sobie również możliwość uzależnienia korzystania z portalu od faktu wywiązania się z umów zawartych z innym Użytkownikiem poprzez Gendo!.
 10. PAPAVERO nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. W związku z tym Papavero nie gwarantuje, że strony zawierające umowy są uprawnieni do jej zawarcia. Papavero nie gwarantuje, że strony tej umowy wykonają swoje obowiązki zgodnie z zawartą umową.  Papavero nie ponosi odpowiedzialności za rezultat ani skutki tych umów.

10.5 Gendo! - towary zakazane.

 1. Gendo! Służy do obrotu Towarami związanymi z krawiectwem i tematami pokrewnymi. W przypadku wystawienia Towarów w dziale Pozostałe, które nie muszą być związane z krawiectwem, Papavero może usunąć Oferty jeśli według Subiektywnej oceny Papavero będą one nieodpowienią treścią, będą psuć wizerunek Papavro i/lub będą niezgodne z dobrymi zwyczajami.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących Towarów Zakazanych. Takich Towarów pod żadnym pozorem nie można Oferować poprzez Gendo! Nie można ich sprzedawać i nie można ich dorzucać do Oferty nawet jako gratis. Towary zakazane,  oprócz tych wspomnianych w punkcie powyższym, to między innymi:
 • towary naruszające prawa autorskie
 • cudzych wartości intelektualnych, w szczególności dokumentów elektronicznych w formacie PDF,
 • materiałów naruszających godność i dobra osobiste osób trzecich,
 • aukcji reklamujących konkurencyjne serwisy tematyczne lub aukcyjne (poprzez odniesienie w treści, zdjęcia, itp.),
 • nieoryginalnych towarów; tzw. "podróbek",
 • wszelkich odnośników i linków internetowych, a także adresów sklepów, hurtowni i innych miejsc zbytu,
 • treści pornograficznych, nawet, jeśli miałyby to być tkaniny z nadrukowaną nagością do szycia czegokolwiek wymyślnego.

10.6 Gendo! - opłaty i prowizje

 1. Usługi świadczone w ramach usługi Gendo! są odpłatne. Opłaty ponoszą zawsze Sprzedający. Opłaty mogą zostać naliczone w postaci opłat o stałej wysokości za poszczególne usługi lub w postaci procentowej prowizji. Należności wynikające ze świadczonych usług w ramach Gendo! naliczane są na bieżąco. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Sprzedający zobowiązuje się do regulowania należności w stosunku do Papavero na rachunek bankowy PAPAVERO.
 2. Sprzedający zobowiązuje się nie podejmować działań, które mają na celu, lub których skutkiem jest uniknięcie płatności opłat naliczonych za świadczone przez Papavero usługi.
 3. Dla kont zweryfikowanych jako konto firmowe, Papavero wystawia faktury za wykonane usługi związane z opłatami i prowizjami Gendo!. 
 4. Dla kont zweryfikowanych jako konta osobiste, Papavero wystawia faktury na wyraźne żądanie Uzytkownika.
 5. Wysokość opłat i prowizji za wszystkie usługi dostępne na Gendo! podane zostały w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik ten zawiera również zasady i sposób naliczenia wszelkich opłat związanych z korzystaniem z Gendo!. Opłaty i prowizje naliczane są Sprzedającym. Kupujący nie ponoszą kosztów związanych z korzystaniem z Gendo!

11. Postanowienia końcowe

 1.  Użytkownik ma prawo treść niniejszego Regulaminu utrwalić poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. PAPAVERO zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
 3. Papavero jest uprawniony do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Papavero. Papavero jednocześnie informuje, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na akceptację nowego Regulaminu, umowa może zostać rozwiązana na wniosek Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę z Papavero z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Usług Papavero, okres wypowiedzenia liczy się od dnia zakończenia świadczeń na rzecz Użytkownika.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Załącznik numer 1. Prowizje i opłaty.

Uwaga. Do dnia 30.10.2017 opłaty za wystawienie to 0zł (oprócz działu Kursy i szkolenia, Szablony i Przewodniki). Prowizja we wszystkich działach wynosi 2% (oprócz działu Kursy i szkolenia, Szablony i Przewodniki). W dziale Kursy i szkolenia obowiązują ceny z poniższej tabeli.

Poniższa tabela prezentuje ceny brutto dotyczące wystawienia oferty, prowizji od sprzedaży oraz usług dodatkowych na Gendo! Ceny obowiązują od dnia 01.11.2017.

  Maszyny i Urządzenia Rękodzieło Materiały, Pasmanteria Kursy i szkolenia Szablony i przewodniki Pozostałe
Cena za wystawienie  0,1 zł  0,1 zł 0,1 zł  25zł 2 zł 0,5zł
Prowizja od sprzedaży

do 100 zł prowizja 4%,

od 100,01 zł do 1000 zł prowizja 4zł +1,8% kwoty powyżej 100 zł

powyżej 1000zł 20,2zł +0,5% kwoty powyżej 1000zł

5% 8% 0% 15% 8%
Rejestracja konta Sprzedawcy/Weryfikacja danych Sprzedawcy 1,23
Opcje dodatkowe
Cena minimalna 3% wysokości ustalonej przez Sprzedającego kwoty minialnej. Nie więcej niż 30zł
Wyróżnienie 9 zł
Pogrubienie 5 zł
Podświetlenie 5 zł
Promowanie na stronie działu 13 zł

Komentarze

Frania
#26 Frania 2022-05-13 10:12
Cytuję papavero:
Cytuję irena-lutoborska:
Dzisiaj szablonowa środa. Wykrój można niby kupić za 9 zł. tylko kliknij kup teraz i tak zrobiłam i co miałam na koncie jeszcze 2 pule do wybrania i zabrano mi całą 1 pulę 18 zł. I tak dałam się nabrać i to nie pierwszy raz. Tak nie powinno być!!!!! Zawiodłam się.

@irena-lutoborska W naszym systemie nie odnotowaliśmy zakupu przez Ciebie obecnej promocji. Nie ma promocyjnej subksrypcji za 9 zł przypisanej do Twojego konta. Dlatego po pobraniu szablonu zmniejszyła się standardowa pula zakupiona wcześniej. Proszę sprawdź czy na pewno środki zeszły z Twojego konta. Jeśli tak, to poproszę o potwierdzenie przelewu na admin@papavero.pl sprawdzimy co się stało, w razie potrzeby złożymy reklamację w PayU. Kochamy nasza pracę i nawet przez myśl by nam nie przeszło, aby nabierać kogokolwiek na 9 zł. Jeśli kiedykolwiek coś się stanie nie tak jak powinno, daj nam znać od razu :-)
@irena-lutoborska Proszę dać szansę wyjaśnić sprawę braku odnotowania Pani transakcji w systemie Papavero i podać na wyżej wspomniany mail tytuł przelewu "PAYU XXtucyfryXX Promocyjny..."

Ma Pani Wolną wolę, zrobi jak zechce. Osobiście do wolej woli dodałabym trochę dobrej woli. Tak się lepiej żyje.
Joanna205
#25 Joanna205 2022-05-13 06:52
Cytuję irena-lutoborska:
Dzisiaj szablonowa środa. Wykrój można niby kupić za 9 zł. tylko kliknij kup teraz i tak zrobiłam i co miałam na koncie jeszcze 2 pule do wybrania i zabrano mi całą 1 pulę 18 zł. I tak dałam się nabrać i to nie pierwszy raz. Tak nie powinno być!!!!! Zawiodłam się.

Trzeba wcisnąć Kup teraz a nie pobierać szablon z własnej puli.
Osobiście z tych promocji korzystałam nie raz i klikam, płace z konta i czekam na włączenie dostępu.
Tak Pani zrobila?
papavero
#24 papavero 2022-05-12 08:48
Cytuję irena-lutoborska:
Dzisiaj szablonowa środa. Wykrój można niby kupić za 9 zł. tylko kliknij kup teraz i tak zrobiłam i co miałam na koncie jeszcze 2 pule do wybrania i zabrano mi całą 1 pulę 18 zł. I tak dałam się nabrać i to nie pierwszy raz. Tak nie powinno być!!!!! Zawiodłam się.

@irena-lutoborska W naszym systemie nie odnotowaliśmy zakupu przez Ciebie obecnej promocji. Nie ma promocyjnej subksrypcji za 9 zł przypisanej do Twojego konta. Dlatego po pobraniu szablonu zmniejszyła się standardowa pula zakupiona wcześniej. Proszę sprawdź czy na pewno środki zeszły z Twojego konta. Jeśli tak, to poproszę o potwierdzenie przelewu na admin@papavero.pl sprawdzimy co się stało, w razie potrzeby złożymy reklamację w PayU. Kochamy nasza pracę i nawet przez myśl by nam nie przeszło, aby nabierać kogokolwiek na 9 zł. Jeśli kiedykolwiek coś się stanie nie tak jak powinno, daj nam znać od razu :-)
irena-lutoborska
#23 irena-lutoborska 2022-05-11 17:43
Dzisiaj szablonowa środa. Wykrój można niby kupić za 9 zł. tylko kliknij kup teraz i tak zrobiłam i co miałam na koncie jeszcze 2 pule do wybrania i zabrano mi całą 1 pulę 18 zł. I tak dałam się nabrać i to nie pierwszy raz. Tak nie powinno być!!!!! Zawiodłam się.
papavero
#22 papavero 2021-08-25 11:45
Cytuję kubskim:
Zapłaciłam za trzy pobrania. Chciałam pobrać inny wykrój i okazuje się, że znów muszę zapłacić za pobranie . Czy to jest tak, że dotyczy to trzech pobrań tego samego wykroju np.w innym wzroście czy trzech różnych wykrojów?
Czytałam regulamin ale chyba nie widzę tam takiej informacji.

Witaj, jedyną subskrypcję przy Twoim koncie widzę na 1 pobranie. 1 pobranie oznacza 1 szablon w wybranej rozmiarówce. Czyli wybierasz wzrost, typ biustu - jeśli jest. I to jest wybrana rozmiarówka. Po wszystkie rozmiary, od 32 do największego są dostępne na zawsze i można po nie wracać dowolną ilość razy, oczywiście w ramach wybranego wzrostu/biustu.

Jeśli zakupiłaś trzy pobrania z innego konta, daj znać z którego. Przywrócę te wykorzystane niepotrzebnie na inny wzrost :-)
kubskim
#21 kubskim 2021-08-25 11:26
Zapłaciłam za trzy pobrania. Chciałam pobrać inny wykrój i okazuje się, że znów muszę zapłacić za pobranie . Czy to jest tak, że dotyczy to trzech pobrań tego samego wykroju np.w innym wzroście czy trzech różnych wykrojów?
Czytałam regulamin ale chyba nie widzę tam takiej informacji.
admin
#20 admin 2021-02-08 17:07
Cytuję Alewal:
Witam. Dokonałam opłaty 14zl za jedno pobranie wykroju. Jak mogę pobrać wykrój?

W każdym artykule z szablonem jest moduł który pozwala na określenie parametrów szablonu przed pobraniem i jego pobranie. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat dostępne są tu https://papavero.pl/article?id=1935
Alewal
#19 Alewal 2021-02-08 16:42
Witam. Dokonałam opłaty 14zl za jedno pobranie wykroju. Jak mogę pobrać wykrój?
papavero
#18 papavero 2019-03-09 22:10
Cytuję rasilys@yandex.ru:
Здравствуйте ) я у Вас купила выкройку по расширенной лицензии и не посмотрела , что она не для печати на А4 формате , можно мне поменять на стандартную лицензию . ?

Oczywiście. Już do Ciebie piszę w tej sprawie na e-mail. :-)
rasilys@yandex.ru
#17 rasilys@yandex.ru 2019-03-09 21:39
Здравствуйте ) я у Вас купила выкройку по расширенной лицензии и не посмотрела , что она не для печати на А4 формате , можно мне поменять на стандартную лицензию . ?